โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : Norabutrsuksa School โรงเรียนนรบุตรศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2496 (AD 1953)
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..