โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
02 พ.ค. 65 ถึง 06 พ.ค. 65 ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
25 เม.ย. 65 ถึง 29 มี.ค. 65 ลงทะเบียนนักเรียนเก่า 1/65
31 มี.ค. 65 รับหลักฐานจบการศึกษา ป.6
05 มี.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ปิดภาคเรียนที่ 2/2564
05 มี.ค. 65 ถึง 06 มี.ค. 65 นักเรียนใหม่ยื่นหลักฐานการสมัคร
นักเรียนใหม่ยื่นหลักฐานการสมัคร
28 ก.พ. 65 ถึง 04 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
01 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 ลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์
ลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์