โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ปรัชญา/คติพจน์/วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ปรัชญา
ปรัชญา :  เรียนดี  ประพฤติดี  เป็นศรีแก่ชาติ
ความหมาย : ผู้เรียนมีวิชาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และการนำเอาวิชาความรู้ไปใช้นั้นต้องคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเสมอ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ

คติพจน์
คติพจน์ : “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” ผู้ที่ฝึกฝนตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
ความหมาย : ผู้เรียนสามารถใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ดีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และทำให้ตนเองรวมทั้งผู้อื่นมีความสุข
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนรบุตรศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียน คิด พูด และทำในสิ่งที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการเรียนรู้ รู้คุณค่าของทุกสิ่ง รู้รักสามัคคี เรียบง่าย ประหยัด เศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน มีศักยภาพการบริหารจัดการ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน :   "ว่ายน้ำเป็น เด่นภาษา มารยาทดี มีคุณธรรม" 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  "รับผิดชอบ ตอบแทนคุณ"

รับผิดชอบ      หมายถึง  ยอมรับผลของการกระทำทีดีและไม่ดี

ตอบแทนคุณ  หมายถึง  ตอบแทนผู้มีพระคุณ และสิ่งที่ดีแก่เรา