โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ : 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบครบถ้วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการแก้ปัญญาให้เหมาะสมกับวัย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 5 มิติ คือทางด้านสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตวิญญาณ เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2.50
7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8. พัฒนาบุคลากรครูได้รักการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด และการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมีขวัญกำลังใจ  มีความสุขในการทำงาน
9. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมผู้เรียน และเน้นให้มีการนำมาใช้จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
10. พัฒนาโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลังธรรมาภิบาล
11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.
เป้าหมาย
เป้าหมาย : 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบครบถ้วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการแก้ปัญญาให้เหมาะสมกับวัย
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 5 มิติ คือ ทางด้านสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตวิญญาณ เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2.50
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8. บุคลากรครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด และการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมีขวัญกำลังใจ  มีความสุขในการทำงาน
9. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมผู้เรียน และเน้นให้มีการนำมาใช้จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและตามหลังธรรมาภิบาล
11. โรงเรียนระบบการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.